Przejdź na zawodowstwo - Zespół Szkół Transportowo-Kominikacyjnych w Lublinie

Article heading icon

Przejdź na zawodowstwo

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie rozpoczął realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Projekt obejmie swoim wsparciem uczniów kształcących się w zawodach: technik mechatronik i technik elektroenergetyk transportu szynowego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom usystematyzowanie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  2. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  3. Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

W ramach kształcenia w poszczególnych zawodach wdrożone zostaną następujące działania:

  1. Wakacyjne staże zawodowe,
  2. Kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV – E1,
  3. Kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV – D1,
  4. Kurs – Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,,
  5. Kurs – Programowanie sterowników PLC,
  6. kurs – Pomiary elektryczne i programowanie sterowników,
  7. kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych.

Udział w projekcie jest dla uczniów naszej szkoły szansą zdobycia dodatkowych kwalifikacji popartych certyfikatami instytucji zewnętrznych. Posiadanie takich certyfikatów ułatwi naszym absolwentom znalezienie dobrej pracy w przyszłości.