Deklaracja dostępności - Zespół Szkół Transportowo-Kominikacyjnych w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie

ul. Zemborzycka 82
20-445 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 04.12.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.12.2023 r.

Strona internetowa Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Niektóre dokumenty skanowane mogą nie być dostosowane do czytników ekranu (brak odpowiednich nagłówków).
 • Transmisje na żywo nie mają nałożonych napisów dla niesłyszących.
 • Część filmów nie ma nałożonych napisów.

Wyłączenia

Brak

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 04.12.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 04.12.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Informatyk - Maciej Adach, admin@zstk.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 817440951. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli:

 • Dojazd transportem publicznym MPK od ulicy Zemborzyckiej (przystanek ZSTK 01 i 02).
 • Istnieje możliwość podjechania samochodem osobowym bezpośrednio przed wejście budynku.
 • Aby wejść do budynku Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ulicy Zemborzyckiej należy użyć podjazdu dla wózków lub pokonać kilka schodów zewnętrznych. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie, zabezpieczone są zamkiem otwierane przez personel Zespołu przy użyciu zamka magnetycznego. Budynek posiada jeszcze dwa wejścia, jedno przeznaczone tylko dla uczniów na kartę magnetyczną przy szatni szkolnej, drugie wejście z parteru na obiekty sportowe. Aby wejść do budynku wskazanymi wejściami bocznymi, należy pokonać schody zewnętrzne bez podjazdu dla wózków.
 • Wejście boczne przy hali sportowej poprzez schody nie posiada podjazdu dla wózków.
 • Przy schodach znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi otwierane są ręcznie po wezwaniu dzwonkiem personelu

Opis dostępności korytarzy i schodów:

Budynek jest piętrowy, 4-kondygnacyjny. Trzy wejścia prowadzą do jednego korytarza biegnącego przez cały budynek szkoły z dostępem do szatni.

Opis dostosowań budynku:

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabo widzących. Istnieje możliwość udzielania informacji ustnych i asysty przez personel szkoły.
 • Toalety szkolne nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak toalet dla osób niepełnosprawnych na piętrach, jedynie na parterze znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową), osób niewidomych lub niedowidzących
 • Wejście główne do budynku szkoły oraz wjazd na parking znajdują się od strony ulicy Zemborzyckiej. Do budynku wchodzi się po schodach lub po pochylni dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu nie wydzielono miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak wind, wejście na I, II oraz III piętro schodami. Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Przy drzwiach wejściowych, od strony parkingu, znajduje się dzwonek. Wejścia do budynku kontrolowane są przez pracowników Szkoły, monitoring oraz pracowników ochrony.
 • Pomieszczenia Dyrektora Szkoły oraz Sekretariatu znajdują się na parterze.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Od bramy wjazdowej wzdłuż ogrodzenia terenu szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do szkoły z psem asystującym.
Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W przypadku problemów z dostępnością strony Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest: Pan Maciej Adach, adres e-mail: adachmaciej@zstk.lublin.eu.
Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 81 7440951. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.