Lublin stawia na zawodowców - Zespół Szkół Transportowo-Kominikacyjnych w Lublinie

Article heading icon

Lublin stawia na zawodowców

Projekt „Lublin stawia na zawodowców” realizowany jest w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Wartość projektu ogółem: 5 919 858,48 zł, w tym dofinansowanie 5 327 872,63 zł i wkład własny: 591 985,85 zł.

Projekt realizowany jest przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Gminą Lublin.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia do dn. 31.08.2020 r., jak również zwiększenie współpracy z pracodawcami szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym.

Działania realizowane w projekcie:

  • Organizacja staży oraz wizyt studyjnych dla uczniów i nauczycieli u pracodawców;
  • Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych;
  • Zwiększenie dostępu uczniów do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi;
  • Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy;
  • Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz zakup materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć;
  • Platforma współpracy pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym.

Dotychczas w ramach projektu uczniowie naszej szkoły odbyli staże u pracodawców (lipiec 2018), zdobyli dodatkowe uprawnienia na obsługę wózków widłowych. Obecnie realizowane są szkolenia: transport towarów niebezpiecznych, bezpieczny łańcuch dostaw, drony – bezzałogowe statki powietrze.

W lutym br. dwie pracownie zostały doposażone w sprzęt komputerowy, rzutniki, drukarkę i czytniki etykiet logistycznych.